Årsberetning 2011-2012

TilbageUdskriv

Unge2-projektet
Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.
 
Nye ledere
Projektets leder Jette Luna opsagde sin stilling, da hun var blevet tilbudt et nyt og spændende job ved årets skolestart. Pauline Grant Wiberg blev herefter konstitueret leder og fungerede som sådan, indtil midten af maj, hvor hun blev sygemeldt. Tine Sverdrup Henriksen overtog derfor skoleåret ud, som vikar i den konstituerede stilling.
 
Status for elever og lærere
Unge2-projektet har løbende optag og har vokset sig større i de sidste to skoleår. I skoleåret 2011/12 har elevtallet været på ca. 40 og det ser ud til at også det nye skoleår kan starte op med ca. 40 elever. Vi startede skoleåret med fire klasser, og måtte udvide til fem klasser. Der er pt 7 lærere ansat i projektet.
7 elever har gået i eksamensklassen, som de i juni 2012 vil afslutte med 9. klasse og Danskuddannelsen 2. Alle 7 elever vil fortsætte i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. I år har der været to klasser på mellemtrinnet med 19 elever i alt. Disse elever vil fortsætte i to eksamensklasser næste skoleår. Herudover er der to begynderklasser, hvoraf den ene forventes at fortsætte på mellemtrinnet, og den anden vil fortsætte som begynderklasse. Næste skoleår starter vi derfor med 4 klasser og 6-7 lærere, med mulighed for, at vi i løbet af næste skoleår igen må udvide til fem klasser.
Takket været en aktiv informationsstrategi er det i de forgangne år lykkedes at øge antallet af kommuner der vælger Unge2-projektet til deres sent ankomne unge. De unge kommer fra over 10 kommuner.
Diagram over kommuner, som eleverne kommer fra
Majoriteten af eleverne er fortsat unge under 18 ved indskrivningen i projektet, men de når at fylde 18 inden de afslutter deres uddannelse i projektet. Dette giver desværre til tider alvorlige problemer for de unge, når de overgår fra børn og ungeforvaltningen til jobcentret og i den forbindelse kan risikere at blive taget ud af Unge2-projektet før de når at afslutte 9. klasse eller Danskuddannelse 2. Kønsfordelingen blandt eleverne har i skoleåret 2011/12 været lidt skævt, med en overvægt af drenge.
Diagrammer over elevernes alders- og kønsfordeling
                          
 
Eleverne i Unge2-projektet har mange forskellige nationaliteter. En stor elevgruppe udgøres af uledsagede flygtninge fra Afghanistan.
Diagram over elevernes nationaliteter
Kun få elever i Unge2-projektet er kommet til Danmark med nær familie. Størstedelen er kommet alene og dette påvirker deres dagligdag. De har i ringe grad tætte sociale relationer til personer uden for skolen og de oplever ensomhed, søvnløshed og økonomiske problemer. Lærerne må derfor bruge tid på at hjælpe eleverne med deres personlige problemer. For nogle elever har de sociale og psykiske udfordringer i det forgangne skoleår været så store, at det har påvirket deres faglige udvikling væsentligt. I sådanne tilfælde søger projektet om støttetimer til disse elever. 
 
Undervisning og fag
Skolen inddeler eleverne i tre niveauer i alle fag: eksamens-, mellem- og begynderniveau. Eleverne bliver sat sammen i grundklasser ud fra deres niveau i dansk som andetsprog. Det ugentlige timetal er 30 for mellem- og begynderniveau og 33 for eksamensniveauet. På grund af det høje elevtal har det i skoleåret 2011/12 været mulig at udbyde 4 niveauer i nogle fag. Dette er til gavn for eleverne og giver mulighed for større differentiering. Nogle elever vil være mellem to og tre år om forløbet, og for andre vil det tage fire år. Dette afhænger af den skolegang eleverne kommer med fra deres tidligere hjemland.
Dansk er det største fag og udgør over en tredjedel af elevernes timer. Danskundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål for faget samt indholdet i modulerne i Danskuddannelse 2. En del af danskundervisningen er herudover emner, som giver eleverne indsigt i det danske samfund.
 
På eksamensniveau undervises med henblik på en afsluttende 9. klasse med følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, kemi/fysik, biologi og geografi.
 
På mellemniveau undervises i forhold til folkeskolens (fælles mål) slutmål 7. klasse med følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, kemi/fysik, biologi og geografi.
 
På begynderniveau undervises i forhold til folkeskolens (fælles mål) slutmål 4. klasse med følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, dog med hensyn til elever med særlige behov som alfabetisering.
Vi har i dette skoleår haft følgende valgfag. Tysk (for de elever der ønsker, at fortsætte i en gymnasial uddannelse), musik, it, billedkunst, hjemkundskab, idræt, cykling og lektiecafé. Vi har tillige fællessang med jævne mellemrum for alle eleverne.
Der har været to projektuger i dette skoleår. Disse uger skal dygtiggøre eleverne til projektarbejdsformen og eksamen i 9. klasse. Emnerne er forskellige og tager udgangspunkt i elevernes interesser og niveau.
 
Herudover har der været følgende aktiviteter for eleverne:
  • Deltagelse i Fysikdagene i Tivoli med alle elever.
  • Besøg af rollemodeller fra integrationsministeriet til inspiration for vores elever.
  • Motionsløb omkring Søndersø med alle elever.
  • Udflugt til Nationalmuseet og Amalienborg med alle elever.
  • Besøg af studerende fra ”Cirkus Naturligvis” ved Københavns universitet med spændende undervisningsforløb om ”vulkaner og jordskælv”, ”vandets kredsløb” og ”is skaber landskaber”, som alle klasser deltog i.
  • Besøg på Vestforbrænding og deltagelse i ”Waste Lab” med eksamensklassen.
  • Besøg i Ungdomsbyen og deltagelse i ”Fat om finanserne” med mellemtrins-klasserne.
  • Udflugt til Christiansborg i forbindelse med IBIS Læseraket-projekt.
  • Besøg i Fiskebæk Naturskole og deltagelse i ”Furesøens økologi”.
I alle fag og aktiviteter indgår Dansk som andetsprog som en dimension. Herudover har der i det sidste skoleår særligt været fokus på brugen af genrepædagogik i undervisningen og cooperative learning-strategier. 
Unge2-projektets nuværende placering har både fordele og ulemper i forhold til fagundervisningen. Fordelen ligger især i den nemme afvikling af modultest på sprogcentret (se nedenfor). Ulempen er dog den begrænsede adgang og distance til faglokaler med mindst 20 minutters transporttid. Projektet benytter Lundebjergskolens kemi/fysik-faglokale, men har ikke kunnet få adgang til skolens idrætshal eller hjemkundskabslokale. Dette har Unge2-projektet prøvet at kompensere for ved at indrette et ”hjemkundskabshjørne” i starten af skoleåret og ved at tilbyde svømning og udendørsidræt.
Som noget nyt vil en af Lundebjergskolens lærere undervise projektets elever i fysik/kemi, i samarbejde med en af projektets lærere, som skal sikre Dansk som andetsprog som en dimension i faget.
Brug af faglokaler vil fortsat stå højt på Unge2-projektets ønskeliste. Der bliver fra 2013/14 indført tværfaglige mundtlig-praktiske prøver i naturfagene, der vil gøre det nødvendigt, at der også i biologi og geografi er adgang til egentlige faglokaler med mulighed for forsøgsarbejde.  
 
Danskuddannelsen 2
Unge2-projektet tilbyder eleverne at de kan tage Danskuddannelse 2 som del af deres skolegang. Vi har et godt samarbejde med Ballerup sprogcenter, og vi er placeret i samme bebyggelse. Eleverne bliver visiteret og går til modultest på sprogcentret. Vi har ansvar for at gøre eleverne parate til testene, og vi står for undervisningen, når de går op til den endelige test i Danskuddannelsen 2.
 
Vejledning og praktik
Der er knyttet en UU-vejleder til projektet som kommer en dag hver uge. Han er behjælpelig i forhold til praktik, brobygning og elevernes optagelse på deres nye uddannelsessteder, når de afslutter hos os. Eleverne deltager i et brobygningsforløb eller praktik hvert år. Dette skoleår har begynderklassen været på Teknisk skole i Ballerup og på Nørrebro. Mellemtrinnet har været i brobygning på Slagteriskolen i Roskilde, CPH West i Ballerup og i individuel praktik. Eksamensklassen har været i individuel praktik og i brobygning på CPH WEST. Det er meget vigtigt for os, at alle eleverne i eksamensklassen præcis ved, hvilken ny uddannelse de skal begynde på efter deres afslutning hos os.
 
Pædagogisk udvikling og vidensdeling
Medarbejderne deltager hvert år i kurser og efteruddannelse. Herudover aftales der årlige pædagogiske udviklingsprojekter, som alle medarbejdere deltager i.
I skoleåret 2011/12 gennemførte en medarbejder masteruddannelsen i Dansk som andetsprog for voksne og en medarbejder læste linjefaget i Dansk som andetsprog.
Lærerne har individuelt eller sammen deltaget i følgende kurser og konferencer:
Alle medarbejdere har deltaget i et førstehjælpskursus.
To medarbejdere var på konferencen ”Multikulturelle Skoler 2011 – udsigt til uddannelse”. Emnet var overgangen fra Folkeskole til ungdomsuddannelserne og de unge tosprogede elevers frafald i ungdomsuddannelserne. På baggrund af konferencen lavede de to medarbejdere et oplæg for kollegaerne om bl.a. begrebet ”uddannelsesparathed”.
Herudover har en lærer i starten af skoleåret holdt oplæg om traumer og traumatisering for lærergruppen.
Der har været fokus på tre udviklingsprojekter i skoleåret 2011/12: engelsk som 3. sprog, genrepædagogik og faglig progression.
For andet år i træk har vi et samarbejde med Blaagaard/KDAS om udviklingen af engelsk som 3. sprog. Lektor Catherine Watson står for samarbejdet og udarbejdelsen af udviklingsarbejdet. Lærerne arbejdede sammen to og to med beskrivelse, gennemførelse og evaluering af et engelskundervisningsforløb. Catherine Watson gav en række forslag til forskellige undervisningsmetoder og eksempler på forskellige forløb. Det skulle være varierende og tilgodese elevernes deltagelse i læsning, skrivning, lytning og at tale på engelsk, samt inddrage elementer af cooperative learning. Lærerne observerede hinandens undervisning og evaluerede forløbet. Til slut fremlagde lærerne arbejdet for hinanden og Catherine Watson.
Det genrepædagogiske udviklingsarbejde foregik internt i lærergruppen. En lærer holdt oplæg om genrepædagogik for lærergruppen på baggrund af sin eksamensopgave. Herudover har hele lærergruppen læst faglige tekster om genrepædagogik og nogle lærere arbejder med at bruge genrepædagogiske principper i planlægningen og gennemførelsen af deres undervisning.
Udviklingsarbejdet i faglig progression har bestået i faggruppe-møder med henblik på at beskrive den faglige progression i alle fag. Udviklingsarbejdet har til hensigt at fremme det faglige niveau og progressionen mellem de tre klasser. Det forventes at udviklingsarbejdet vil give en større tydelighed for lærere og elever, så vi kan sikre den faglige parathed fra et niveau til det næste. 
Unge2-projektet er interesseret i at udvide kontakten med lignende uddannelsestilbud med henblik på udveksling af erfaringer. Derfor har vi i dette skoleår besøgt modtagelsesklasserne knyttet til Læsøegade Skole i Århus. Særligt interessant var skolens samarbejde med Århus Produktionsskole. Vi så hele produktionsskolen og fik et godt indblik i skolens undervisning. Vi ser frem til at udvikle samarbejdet.
 
For nærmere information om Unge2-projektet
Rekvirer vores brochure fra august 2012.
Besøg os på www.unge2-projektet.dk
   
 

SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support